Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTÍ MANDY PRODUKTY S.R.O.
(DÁLE JEN „INFORMACE“)
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky a
jiné osoby přicházející do kontaktu se společností Mandy produkty s.r.o., IČO 05271967, se
sídlem Rybná 716/24, PSČ 11000, Praha 1 – Staré Město (dále jen „Mandy produkty s.r.o.“).
Společnost Mandy produkty s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává informace o
fyzických osobách mimo jiné:
(1) při návštěvách internetových stránek provozovaných Mandy produkty s.r.o.,
(2) při kontaktech se zákazníky a dodavateli (ať už potenciálními či stávajícími) a
(3) při náborovém procesu započatém na internetových stránkách Mandy produkty s.r.o..
Cílem tohoto dokumentu je informovat osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o tom, k
jakým účelům a jak dlouho společnost Mandy produkty s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s
platnými právními předpisy zpracovává, a jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se
zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Informace se týkají zpracování osobních údajů
(1) návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Mandy produkty s.r.o.,
(2) stávajících i potenciálních zákazníků a dodavatelů Mandy produkty s.r.o. a přiměřeně i
jejich zástupců a kontaktních osob,
(3) uchazečů o pracovní pozici ve společnosti Mandy produkty s.r.o.
a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Mandy
produkty s.r.o..
Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018 a je vydán v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“)
za účelem zajištění informační povinnosti Mandy produkty s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.
Společnost Mandy produkty s.r.o. je možné kontaktovat následujícími způsoby :e-mailem
info@mandy-produkty.cz, telefonicky +420 7372794, nebo na adresu sídla společnosti.
A. Základní pojmy a informace
Osobní údaj
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
(subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor)
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,
kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zvláštní kategorie osobních údajů
Jedná se o tzv. citlivý osobní údaj, tedy údaj, který může subjekt údajů poškodit ve společnosti, v
zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o
rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém
přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů nebo
biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či
o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné přímo nebo
nepřímo identifikovat.
Správce osobních údajů
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních
údajů a za zpracování odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby
uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost Mandy produkty s.r.o..
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě písemné smlouvy a pokynů
správce zpracovává pro správce osobní údaje.
Zpracování osobních údajů
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo
soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.
B. Kategorie a účely zpracování osobních údajů
V souvislosti s návštěvou internetových stránek Mandy produkty s.r.o., včetně nákupu v e-shopu,
za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky a dodavateli a jejich zástupců či
kontaktních osob a v souvislosti s náborem zaměstnanců prostřednictvím internetových stránek
může ze strany společnosti Mandy produkty s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií
osobních údajů.
1. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s realizovaným či zamýšleným nákupem zboží
v e-shopu Mandy produkty s.r.o. a v souvislosti s uzavřením jiných smluv se zákazníky a
dodavateli
V případě zakoupení zboží od společnosti Mandy produkty s.r.o. je společnost Mandy produkty
s.r.o. oprávněna zpracovávat
(1) základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka (ty, které zákazník při koupi
uvede),
(2) údaje o uzavřené smlouvě,
(3) údaje o zboží,
(4) údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Mandy produkty s.r.o.,
a to po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží a následně 3 roky ode dne uplynutí této
doby. Účelem zpracování je
(1) plnění povinností společnosti Mandy produkty s.r.o., které jí plynou ze smlouvy se
zákazníkem,
(2) oprávněný zájem společnosti Mandy produkty s.r.o. na určení, výkon nebo obhajobu
svých práv a právních nároků a
(3) oprávněný zájem společnosti Mandy produkty s.r.o. informovat své stávající zákazníky o
nabídkách souvisejících se zbožím, které si tito zákazníci od společnosti Mandy produkty s.r.o.
dříve zakoupili.
Společnost Mandy produkty s.r.o. je oprávněna zpracovávat v případě odběru zboží od svých
dodavatelů
(1) základní osobní, identifikační a kontaktní údaje dodavatele,
(2) údaje o uzavřené smlouvě,
(3) údaje o zboží,
(4) údaje z komunikace mezi dodavatelem a společností Mandy produkty s.r.o.
a to po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží a následně 3 roky ode dne uplynutí této
doby. Účelem zpracování je
(1) plnění povinností společnosti Mandy produkty s.r.o., které jí plynou ze smlouvy s
dodavatelem a
(2) oprávněný zájem společnosti Mandy produkty s.r.o. na určení, výkon nebo obhajobu
svých práv a právních nároků.
Faktury vystavené společností Mandy produkty s.r.o. jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti
doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy
archivovány i související smlouvy.
2. Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách
Mandy produkty s.r.o. učiní
Zpracování těchto údajů umožní společnosti Mandy produkty s.r.o. zlepšovat služby, zaměřit se
na to, co návštěvníky stránek, včetně osob nakupujících v e-shopu Mandy produkty s.r.o. a
uchazečů o zaměstnávání v Mandy produkty s.r.o., opravdu zajímá, a případně je informovat o
nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Jedná se zejména o:
(1) Informace o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém
prohlížeči, které jsou zpracovány pro zajištění funkčnosti a vylepšení provozu webových stránek
– tyto údaje jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Mandy produkty s.r.o. na zajištění
funkčnosti a vylepšení provozu u svých webových stránek.
(2) V případě jednání mezi společností Mandy produkty s.r.o. a potenciálním zákazníkem o
uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, společnost Mandy produkty s.r.o.
zpracovává poskytnuté osobní údaje po dobu 10 let od příslušného jednání na základě
oprávněného zájmu společnosti Mandy produkty s.r.o. na umožnění snadného návratu
zákazníka k jeho zamýšlenému nákupu, a to na základě sběru cookies nebo informací z
vyplněných kontaktních formulářů zákazníkem.
(3) Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Mandy
produkty s.r.o.včetně prostředí e-shopu, získané z cookies v případě povolení cookies ve
webovém prohlížeči, které jsou zpracovány pro účely analýzy návštěvnosti – tyto údaje jsou
zpracovány na základě oprávněného zájmu Mandy produkty s.r.o. na sledování návštěvnosti
svých webových stránek.
(4) Záznamy o zařízení uživatele získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém
prohlížeči, které jsou zpracovány pro tzv. remarketing (nebo také retargeting), tj. cílení reklamy
na uživatele, kteří již v minulosti navštívili web Mandy produkty s.r.o. – tyto údaje jsou
zpracovány na základě souhlasu uživatele uděleného z podnětu návštěvníka webových stránek,
vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní
části webové stránky, znějícím následovně: „Provozovatel webu, společnost Mandy produkty
s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování
webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro remarketing
(retargeting), tedy pro lepší zacílení reklamy.“ Souhlas uděluje uživatel na dobu 10 let a lze jej
vzít kdykoliv zpět. Pro smazání uložených cookies návštěvník kontaktuje Mandy produkty s.r.o.
na email info@mandy-produkty.cz s uvedením svého jména, příjmení a IP adresy.
3. Údaje zpracované pro obchodní účely
Se souhlasem subjektu údajů zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely.
Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Mandy produkty s.r.o. zpracovávat osobní
údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů společnosti Mandy produkty s.r.o. a v
souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy
a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou
být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o
uzavřené smlouvě, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Mandy
produkty s.r.o..
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.
Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu 10 let, nebo dokud jej zákazník neodvolá. Pokud
zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Mandy
produkty s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o
zpracování osobních údajů.
Pro obchodní sdělení společnosti Mandy produkty s.r.o. nebo třetích stran užívá společnost
Mandy produkty s.r.o. zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené
sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení
zaslaných společností Mandy produkty s.r.o. je vždy zřejmé, že společnost Mandy produkty s.r.o.
je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na
základě oprávněného zájmu společnosti Mandy produkty s.r.o., a to jen do doby než vyslovíte
nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro
marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro
odmítnutí zasílání těchto sdělení.
4. Údaje subjektů údajů, které se ucházejí o pracovní pozici
Osobní údaje zpracovává společnost Mandy produkty s.r.o. také v náborovém procesu, tzn., že
dochází ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.
Tyto informace jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Určité množství osobních údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci a
kontaktování osoby (jméno, příjmení, e-mail, telefon, požadovaná pozice), ostatní údaje uchazeči
uvádí ve svých životopisech, profilech a komunikaci se společností, aniž by společnost Mandy
produkty s.r.o. některé údaje výslovně či systematicky požadovala. Společnost zpracovává také
zápisy či poznámky z komunikace s uchazečem, písemnou a elektronickou komunikaci
s uchazečem atp. Není tudíž možné vyčerpávajícím způsobem vyjmenovat osobní údaje, které
zpracovává společnost Mandy produkty s.r.o. v této oblasti, neboť neexistuje jednotný vzor
životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.
V obecné rovině zpravidla dochází společností Mandy produkty s.r.o. ke zpracování těchto
údajů:
(1) jméno a přímení
(2) titul
(3) datum narození
(4) fotografie
(5) e-mail
(6) telefon
(7) bydliště
(8) praxe
(9) vzdělání
(10) státní příslušnost
(11) jazykové dovednosti
(12) absolvované kurzy
(13) školení a certifikáty
(14) znalosti a dovednosti
(15) osobní zájmy
Společnost Mandy produkty s.r.o. nikdy nevyžaduje osobní údaje, které k danému účelu nejsou
potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).
Osobní údaje používá společnost Mandy produkty s.r.o. v rámci výběrového řízení vždy pouze k
tomuto účelu a o tomto účelu vždy subjekt údajů transparentně informuje.
Pokud uchazeč o zaměstnání neposkytne společnosti Mandy produkty s.r.o. výslovně svůj
souhlas pro další uchování, budou nejpozději po 3 měsících po ukončení výběrového řízení
veškeré osobní údaje uchazeče, včetně zaslaného životopisu, vymazána. Od ukončení
výběrového řízení do uplynutí této doby jsou osobní údaje zpracovávány na základě
oprávněného zájmu Mandy produkty s.r.o. na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a
právních nároků.
C. Doby zpracování osobních údajů
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a
po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou
osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé
účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.
D. Způsob zpracování osobních údajů
Společnost Mandy produkty s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost
Mandy produkty s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných,
při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
E. Kategorie příjemců osobních údajů
Společnost Mandy produkty s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá
odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní
údaje předané od společnosti Mandy produkty s.r.o. mají postavení zpracovatelů osobních údajů
a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Mandy produkty s.r.o. a nesmí
je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů,
auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový
subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které
má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském
státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v
zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům
a úřadům stanoveným platnou legislativou.
F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
platných od 25. 5. 2018
Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro Mandy produkty s.r.o.
identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Mandy produkty s.r.o. svoji totožnost, následující
práva.
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje
jednak právo získat od společnosti Mandy produkty s.r.o.:
(1) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
(2) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích,
kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci
práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů
nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat
stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud
nejsou získány od subjektu údajů,
(3) informaci o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
(4) informaci o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
(5) kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti bude společnost Mandy produkty s.r.o. oprávněna za kopii
osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na
adrese sídla společnosti Mandy produkty s.r.o.
Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit v sídle Mandy produkty s.r.o. za podmínky
doložení totožnosti žadatele.
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o
něm bude společnost Mandy produkty s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti Mandy produkty
s.r.o. má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové
změně došlo.
Zároveň je povinen společnosti Mandy produkty s.r.o. poskytnout součinnost, bude-li zjištěno,
že osobní údaje, které o něm zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného
odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je
možné uplatnit v sídle Mandy produkty s.r.o., za podmínky doložení totožnosti žadatele.
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají,
pokud společnost Mandy produkty s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto
osobních údajů. Společnost Mandy produkty s.r.o. má nastaveny mechanismy pro zajištění
automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro
nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních
údajů, může se na nás obrátit písemně na adresu sídla společnosti Mandy produkty s.r.o..
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo, aby správce omezil
zpracování, pokud bude subjekt údajů popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování
nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti
Mandy produkty s.r.o..
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo, aby mu společnost Mandy produkty s.r.o.
oznámila, že provede či provedla opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů.
Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s
výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě
žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které
poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
požádat společnost Mandy produkty s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud společnosti Mandy produkty s.r.o. v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo
na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí
automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci,
bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích
osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na značkových prodejnách
společnosti Mandy produkty s.r.o. po doložení oprávněnosti požadavku.
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních
údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Mandy produkty s.r.o..
V případě, že společnost Mandy produkty s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný
důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
společnost Mandy produkty s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného
odkladu.
Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti Mandy produkty s.r.o..
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání
je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, emailem,
nebo v adrese sídla Mandy produkty s.r.o..
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné
kdykoli odvolat telefonicky, e-mailem nebo v adrese sídla Mandy produkty s.r.o..
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej
obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Mandy produkty s.r.o. uvádí, že neprovádí
automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).